Tarieven onmiddellijke inning duurder vanaf 1 mei 2017

In mei legt ieder vogel een ei … en dat kan een duur ei worden.

Vanaf 1 mei 2017 worden de tarieven voor de onmiddellijke inningen voor verkeersinbreuken immers 5 procent duurder.

Een onmiddellijke inning is een boete, voorgesteld door de politie, naar aanleiding van een door hen vastgestelde verkeersinbreuk. De zaak is definitief afgehandeld (krijgt dus geen verder gevolg voor de Politierechtbank) als je de voorgestelde boete betaalt, met vermelding van de correcte gestructureerde mededeling.

Een tabelletje van de gehanteerde tarieven vanaf 1 mei 2017, vind je hier.

Maar wat is het verschil dan met een minnelijke schikking ?

Een minnelijke schikking is eveneens een boete, naar aanleiding van een verkeersinbreuk, maar dan voorgesteld door het Parket.

Het Parket kan in 2 gevallen een minnelijke schikking voorstellen:

  • Indien de hoger vermelde onmiddellijke inning niet werd betaald. Het bedrag dat het Parket zal voorstellen zal wel 10% hoger zijn dan het bedrag van de voorgestelde minnelijke inning;
  • In de gevallen waarin de Politie geen onmiddellijke inning kan voorstellen;

Ook hier is de zaak definitief afgehandeld na betaling van het voorgesteld bedrag, met vermelding van de correcte gestructureerde mededeling.

Indien de minnelijke schikking niet werd betaald, zal het Parket dagvaarden voor de Politierechtbank.

Even ter herinnering: ook de boetes, die voor inbreuken begaan vanaf 1 januari 2017 en die worden opgelegd door de Politierechtbank zijn duurder geworden, aangezien de opdeciemen, die steeds moeten worden toegepast op de strafrechtelijke veroordelingen, verhoogd zijn van 6 naar 8.

Wie dus bijvoorbeeld door de Politierechter wordt veroordeeld tot een geldboete van 110 euro, zal in werkelijkheid 880 euro (110 x 8) moeten betalen.

Toch gedagvaard voor de Politierechtbank en u wil zich laten bijstaan door een raadsman ? Aarzel dan niet om mij te contacteren !

Het Centraal Register Solvabiliteit… Et maintenant ?

Het Regsol is er, de website staat online (www.regsol.be), maar hoe gaat het nu praktisch in zijn werk ?

Eerst en vooral nog een kleine nuance op mijn vorige tekst: twee categorieën van schuldeisers kunnen als ze niet vertegenwoordigd worden door een bijzonder gemachtigde (lees: advocaat, boekhouder, …) alsnog een papieren aangifte doen bij de rechtbank. Het gaat om de natuurlijke personen en de buitenlandse vennootschappen. Ze moeten daarvoor de curator van het faillissement contacteren om de papieren op te vragen om de aangifte te doen.

Verhuurt u als particulier een handelspand aan een failliete handelaar, dan kan u dus nog steeds een papieren aangifte doen en zal u dus normaal gezien geen retributie moeten betalen. Dient uw bijzonder gemachtigde (uw advocaat of boekhouder) de aangifte in, zal deze wel de retributie moeten betalen.

Door deze mogelijkheid open te laten wordt mijns inziens voorbijgegaan aan de bedoeling van de wetgever om het papieren dossier af te schaffen.

Om toegang te hebben zal je je als schuldeiser moeten registreren, met e-mailadres en wachtwoord. Ook de bijzonder gemachtigde moet zich registreren op de website. De bijzonder gemachtigde zal ook een kopie van zijn bijzondere machtiging (ondertekend door de schuldeiser) dienen in te scannen bij de aangifte.

Dit laatste lijkt alvast een gemiste kans om dit -althans voor de advocaten- te linken met de vernieuwde elektronische advocatenkaart. Bovendien zal de schuldeiser, die beroep wenst te doen op zijn/haar raadsman, voor elk dossier een bijzonder (schriftelijk en ondertekend) mandaat moeten voorzien.

Als je een occasionele schuldeiser bent (m.a.w. je hebt af en toe te maken met een faling van een klant, minder dan één keer per maand) is de registratie op de website voldoende en kan je de retributie betalen aan het einde van het aangifteproces. Recurrente schuldeisers (schuldeisers zoals banken, RSZ, …, die minstens één aangifte hebben per maand) dienen contact op te nemen met Regsol om een regeling te treffen betreffende de facturatie van de retributie.

Wat heb je dus nodig bij de start van de aangifte ?

  • alle gegevens i.v.m. de schuldvordering (naam en adresgegevens, bedrag, stavingstukken zoals facturen of contracten
  • uw persoonlijke gegevens als schuldeiser
  • (eventueel) uw persoonlijke gegevens als indiener
  • het rekeningnummer voor betaling van dividenden na vereffening van het faillissement
  • uw bankkaart-lezer en bankkaart voor online betaling

Voor praktische vragen over het Centraal Register Solvabiliteit, of voor suggesties omtrent toekomstige onderwerpen die u besproken wilt zien, kunt u me steeds contacteren.

 

Help, mijn klant gaat in faling ! (nieuwe werkwijze vanaf 1 april 2017)

Wanneer je klant failliet gaat en je nog een openstaande vordering hebt, moet je aangifte van schuldvordering doen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel die het faillissement uitsprak.

Tot op heden werd je van het faillissement op de hoogte gesteld door de aangestelde curator, die je dan meestal de nodige formulieren bezorgde om de aangifte te kunnen doen. Deze aangifte van schuldvordering diende dan vergezeld te worden van de stukken waaruit jouw aanspraak bleek (kopie factuur, eventueel reeds vonnis of betekende stukken van de gerechtsdeurwaarder) en fysiek neergelegd worden op de griffie.

Faillissementen worden eveneens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, met vermelding van de rechtbank van Koophandel die het faillissement uitsprak, de datum van het faillissement en naam en adres van de curator. Ook wordt de datum van de eerste verificatiezitting meegedeeld.

Op 1 april 2017 verandert er één gegeven in deze procedure: vanaf dan is het verplicht voor alle schuldeisers om de aangifte digitaal te doen via het Centraal Register Solvabiliteit (afgekort REGSOL). Dit kan via de website www.regsol.be.

Niet enkel de aangifte van schuldvordering, maar ook de bijhorende stukken zullen digitaal moeten opgeladen worden. Per aangifte van schuldvordering betaalt de schuldeiser een retributie van 6,00 EUR. U krijgt uiteraard ook een unieke toegang tot het faillissementsdossier waarin u als schuldeiser aangifte deed.

Het digitaal dossier wordt verder digitaal beheerd door de curator, die allerlei documenten aan het dossier kan toevoegen. Ook de diverse actoren van de Rechtbank van Koophandel (rechters, rechter-commissaris) zullen een beveiligde toegang hebben tot het digitaal faillissementsdossier om documenten te kunnen toevoegen tot het dossier.

Justitie hoopt op deze manier een eind te maken aan de dikke papieren dossiers. Of de aangifte zelf eenvoudig zal zijn, zal nog moeten blijken uit de instructiefilmpjes die vanaf 1 april 2017 online zullen staan … Wordt dus zeker vervolgd !

Uiteraard valt het te betreuren dat een retributie van 6,00 EUR wordt gevraagd aan schuldeisers, die in vele gevallen op het einde van de rit geen eurocent zullen terugzien …

Heeft u vragen met betrekking tot de (dreigende) faling van één van uw klanten ? Ondervindt u moeilijkheden bij de aangifte ? Neem dan zeker contact met mij op !

0472/35.89.07 of katrien@katriendepoorter.be