Help, mijn klant gaat in faling ! (nieuwe werkwijze vanaf 1 april 2017)

Wanneer je klant failliet gaat en je nog een openstaande vordering hebt, moet je aangifte van schuldvordering doen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel die het faillissement uitsprak.

Tot op heden werd je van het faillissement op de hoogte gesteld door de aangestelde curator, die je dan meestal de nodige formulieren bezorgde om de aangifte te kunnen doen. Deze aangifte van schuldvordering diende dan vergezeld te worden van de stukken waaruit jouw aanspraak bleek (kopie factuur, eventueel reeds vonnis of betekende stukken van de gerechtsdeurwaarder) en fysiek neergelegd worden op de griffie.

Faillissementen worden eveneens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, met vermelding van de rechtbank van Koophandel die het faillissement uitsprak, de datum van het faillissement en naam en adres van de curator. Ook wordt de datum van de eerste verificatiezitting meegedeeld.

Op 1 april 2017 verandert er één gegeven in deze procedure: vanaf dan is het verplicht voor alle schuldeisers om de aangifte digitaal te doen via het Centraal Register Solvabiliteit (afgekort REGSOL). Dit kan via de website www.regsol.be.

Niet enkel de aangifte van schuldvordering, maar ook de bijhorende stukken zullen digitaal moeten opgeladen worden. Per aangifte van schuldvordering betaalt de schuldeiser een retributie van 6,00 EUR. U krijgt uiteraard ook een unieke toegang tot het faillissementsdossier waarin u als schuldeiser aangifte deed.

Het digitaal dossier wordt verder digitaal beheerd door de curator, die allerlei documenten aan het dossier kan toevoegen. Ook de diverse actoren van de Rechtbank van Koophandel (rechters, rechter-commissaris) zullen een beveiligde toegang hebben tot het digitaal faillissementsdossier om documenten te kunnen toevoegen tot het dossier.

Justitie hoopt op deze manier een eind te maken aan de dikke papieren dossiers. Of de aangifte zelf eenvoudig zal zijn, zal nog moeten blijken uit de instructiefilmpjes die vanaf 1 april 2017 online zullen staan … Wordt dus zeker vervolgd !

Uiteraard valt het te betreuren dat een retributie van 6,00 EUR wordt gevraagd aan schuldeisers, die in vele gevallen op het einde van de rit geen eurocent zullen terugzien …

Heeft u vragen met betrekking tot de (dreigende) faling van één van uw klanten ? Ondervindt u moeilijkheden bij de aangifte ? Neem dan zeker contact met mij op !

0472/35.89.07 of katrien@katriendepoorter.be